Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem tycichatka.pl prowadzony jest przez Michała Białko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TyciChatka Michał Białko, ul. Karowa 8/11, 43-300 Bielsko-Biała, Telefon: 792 223 691, E-mail: , NIP 9372153466, REGON 241212149.
 2. Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca Konsumentem, tj. dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w szczególności cena i dostępność, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji Regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”.

II. Definicje

 1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, użyte w nim sformułowania oznaczają:
  1. DANE OSOBOWE – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym tycichatka.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego dokonujący lub zamierzający dokonać zakupów w Sklepie Internetowym tycichatka.pl.
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego tekst dostępny jest m.in. pod następującym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pl.
  8. SKLEP lub SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: tycichatka.pl.
  9. SPRZEDAWCA – Michał Białko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TyciChatka Michał Białko, ul. Karowa 8/11, 43-300 Bielsko-Biała, Telefon: 792 223 691, E-mail: , NIP 9372153466, REGON 241212149.
  10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówień w Sklepie można dokonywać przez stronę internetową działającą pod adresem tycichatka.pl.
 2. Zamówień w Sklepie powinny dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
 5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 7. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;
  2. akceptacji Regulaminu;
  3. wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji złożonego Zamówienia zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 8. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu. Dla realizacji zamówień złożonych w niniejszym trybie wymagane jest również wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi przyjęcie jej do realizacji.
 11. W chwili złożenia Zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta zostaje automatycznie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Ma ona jedynie charakter informacyjny i nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 12. Po sprawdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana jest wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) wraz z fakturą i z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany przez niego adres e-mail, zawierające informacje stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta – włącznie z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy o prawach Konsumenta). Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 13. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez: wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  lub też pisemnie na adres: TyciChatka Michał Białko ul. Karowa 8/11, 43-300 Bielsko-Biała lub samodzielne skorzystanie z opcji usunięcia konta, dostępnej na stronie internetowej tycichatka.pl.
 14. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż Zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty.
 16. Podczas dokonywania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

IV. Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy (przed wysyłką towarów)
  2. Płatność elektroniczna (przed wysyłką towarów)
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal.
 4. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. Koszty i sposoby dostaw

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. Odbiór w paczkomatach InPost.
 4. W przypadku wybrania przewoźnika DHL, DPD, InPost Paczkomaty, Poczta Kurier48, UPS,  dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

VI. Reklamacje

 1. W granicach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego poświęconych odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sposoby złożenia reklamacji:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny: TyciChatka Michał Białko, ul. Karowa 8/11 43-300 Bielsko-Biała;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj;
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. produkt, którego reklamacja dotyczy;
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  3. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  4. dane kontaktowe.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: TyciChatka Michał Białko ul. Karowa 8/11 43-300 Bielsko-Biała.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktów.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: TyciChatka Michał Białko ul. Karowa 8/11, 43-300 Bielsko-Biała.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj. Zawarty jest też w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: TyciChatka Michał Białko ul. Karowa 8/11, 43-300 Bielsko-Biała.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument: Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Formularz zwrotu; Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych udostępnionych przez Klienta podczas zakładania Konta lub składania Zamówienia, w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych zwanym dalej jako oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Zgoda ta ma charakter całkowicie dobrowolny, a zarazem jest ona niezbędna dla umożliwienia Sklepowi realizacji złożonego Zamówienia.
 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu Zamówienia. Przetwarzanie udostępnionych przez Klienta danych osobowych będzie następować zgodnie z zasadami i w oparciu o przedstawione w niniejszej części Regulaminu prawa.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów jest Sprzedawca – Michał Białko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TyciChatka Michał Białko, w ramach której prowadzony jest Sklep internetowy tycichatka.pl (w niniejszej części Regulaminu również jako „Administrator”).
 4. Dane osobowe udostępnione przez Klientów Sklepu są i będą przetwarzane w celach związanych wyłącznie z:
  1. realizacją złożonych Zamówień, w tym zwłaszcza w celu wykonania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym obsługi ewentualnych zwrotów, wymian, czy szeroko rozumianego procesu reklamacji;
  2. świadczeniem innych usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwiania Klientom dostępu do treści prezentowanych w Sklepie, czy też udostępniania formularzy kontaktowych przewidzianych przez Sklep do kontaktu z Klientami;
  3. wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, obejmujących zwłaszcza obowiązek prawny w postaci prowadzenia kompleksowej dokumentacji księgowej związanej z działalnością Sklepu;
  4. realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, sprowadzających się do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług, wprowadzania innowacji w funkcjonowaniu Sklepu oraz dopasowywania świadczonych usług do potrzeb Klientów Sklepu, poprzez m.in. pozyskiwanie opinii Klientów o poziomie zadowolenia z usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną.
 5. Powierzone Administratorowi dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to osobną, wyraźną zgodę w odrębnym oświadczeniu w postaci zaznaczenia na etapie składania Zamówienia odpowiedniego pola, oznaczającego akceptację zapisu do newslettera.
 6. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sklep jest dobrowolna zgoda Klienta – osoby, której dotyczą przetwarzane dane, wyrażona na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 7 RODO. W zakresie celów przetwarzania określonych w lit. b), c), d) pkt 4. powyżej, podstawę prawną przetwarzania udostępnionych danych stanowi odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez czas potrzebny do zrealizowania złożonego Zamówienia, do czasu wycofania zgody Klienta na ich przetwarzania lub przez czas niezbędny do wykonania obowiązków prawnych Sklepu lub realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sklepu i jest on każdorazowo uzależniony od konkretnych okoliczności towarzyszących przetwarzanym danym.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. W zakresie, w jakim podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Klienta, Klient ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na ocenę zgodności z prawem przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem Zgody.
 10. W granicach wyznaczonych przepisami RODO, Klient ma prawo do:
  1. informacji o przetwarzaniu udostępnionych danych, w tym zwłaszcza poznania szczegółowego zakresu i celów ich przetwarzania oraz podmiotów, którym ewentualnie udostępniono dane.
  2. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  3. żądania ich sprostowania bądź uzupełnienia, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są niepełne, bądź sprzeczne z rzeczywistym stanem faktycznym;
  4. żądania usunięcia udostępnionych danych, w zakresie w jakim wyłączną podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda udzielona przez Klienta;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz w celach związanych z realizacją przez Administratora zadań publicznych lub prawnie uzasadnionych interesów samego Administratora, opisanych zwłaszcza w pkt 4 lit. d) niniejszej części Regulaminu.
  6. przenoszenia danych, jeśli ich przetwarzanie następuje na podstawie wyrażonej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Administratora z Klientem. W takiej sytuacji Administrator, za wyraźnym poleceniem Klienta, może przesłać kopię danych w formacie elektronicznym do innego – wskazanego przez Klienta – Administratora danych.
 11. Administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji objętych wnioskiem Klienta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża, Administrator ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym każdy Klient zostanie odpowiednio poinformowany w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.
 12. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem administracji do wniesienia i rozpoznania skargi w razie przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email [email protected] oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
  4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

X. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku Konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego Konsumentem.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Złożenie Zamówienia poprzez Sklep internetowy (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu – do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu Zamówienia.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.